Výpůjční řád Půjčovny elektrokol Háček Vrchlabí

Pojmy uvedené v tomto Výpůjčním řádu uvozené velkými písmeny mají stejný význam, který jim přisuzuje Smlouva o nájmu movité věci – elektrokola a příslušenství (dále jen „Smlouva“).

Elektrokola jsou jízdní kola konstruovaná k podpoře jízdy elektromotorem a akumulátorem, umístěnými na kole. Tato elektrokola jsou homologována pro provoz na veřejných komunikacích.

Elektrokolo bývá vybaveno i počítadlem ujetých kilometrů s tím, že počet ujetých kilometrů nemá vliv na výši nájmu, tj. počet ujetých kilometrů není omezen. V případě řádného vrácení elektrokola bez zjevného poškození má Nájemce právo na vrácení kauce ve výši 100 %.

Obecné informace k uzavření Smlouvy

K uzavření Smlouvy je nutné předložení a ověření alespoň dvou z těchto dokladů Nájemce:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

Nájemce může být pouze osoba starší 18 let. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užíváním Předmětu nájmu může způsobit škodu sobě či třetím osobám nebo není ochotna splnit všechny podmínky Smlouvy a dále že uzavření Smlouvy podléhá riziku nevrácení Předmětu nájmu či deklarované nestandardní užití Předmětu nájmu. Jde zejména o osoby pod vlivem omamných nebo návykových látek.

Půjčovné je splatné okamžitě po podpisu Smlouvy. Podpisem Smlouvy Nájemce potvrzuje, že si ověřil technický stav Předmětu nájmu, zejména elektrokola, a jeho způsobilost k použití ve smyslu Smlouvy.

K pronájmu Předmětu nájmu je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v platném ceníku Pronajímatele.

Nájemce je povinen ověřit si technický stav Předmětu nájmu před podpisem smlouvy a úhradou výpůjčky. Nájemce je povinen se seznámit s obsluhou Předmětu nájmu, což stvrdí svým podpisem.

Po podpisu Smlouvy přebírá Nájemce veškerou zodpovědnost za Předmět nájmu, a to až do doby jeho převzetí zpět Pronajímatelem. Nájemce přebírá hmotnou odpovědnost za Předmět nájmu, tzn. odpovědnost za všechna elektrokola a příslušenství uvedená v jím podepsané Smlouvě.

Právo používat Předmět nájmu má pouze Nájemce případně další osoby výslovně uvedené ve Smlouvě.

Použití Předmětu nájmu, zejména jízda na elektrokole, je na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Nájemcem, jim zapůjčeným Předmětem nájmu, a to na:

  • jeho vlastním majetku,

  • na jiných předmětech movitých i nemovitých,

  • jiných osobách po celou dobu nájmu

  • za zdraví Nájemce nebo osob užívajících Předmět nájmu po celou dobu výpůjčky.

Používání Předmětu nájmu osobami, které nejsou uvedeny ve Smlouvě, je zakázáno. V případě porušení tohoto ustanovení přebírá plnou odpovědnost Nájemce. a to i v případě použití předmětu jinou osobou z důvodu nedostatečného zabezpečení/uzamčení Předmětu nájmu Nájemcem.

Užívání Předmětu nájmu

Zásady správného užívání elektrokola jsou Nájemci vysvětleny při jeho převzetí. Nájemce podpisem Smlouvy potvrzuje tuto skutečnost a zavazuje se, že se jimi bude řídit v plném rozsahu.

Elektrokolo je funkční pouze v případě nabitého akumulátoru. Bez nabitého akumulátoru je funkční jako běžné jízdní kolo bez elektropohonu. Elektrokolo se předává Nájemci vždy nabité na minimálně 85% kapacity akumulátoru. Nájemce nesmí použít tento akumulátor k jiným účelům, vyjma případného dobíjení. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že byl poučen o výdrži akumulátoru a způsobu dobíjení. Nájemce byl poučen, že elektrokolo jízdu pouze podporuje a nemůže zcela nahradit fyzickou sílu Nájemce. Nájemce je povinen toto zvážit a postupovat rozumně s ohledem na svoji fyzickou kondici. Elektrokolo je konstrukčně stavěné na jízdu po asfaltovém povrchu, případně zpevněných šotolinových cestách či cyklostezkách. Elektrokolo není určeno pro jízdu ve skalnatém terénu.

Nájemce je povinen elektrokolo vždy zabezpečit proti krádeži zámkem v době, kdy se od elektrokola z jakéhokoliv důvodu vzdálí a nemá je pod vlastní vizuální kontrolou.

Při poškození, ztrátě, či odcizení elektrokola je Nájemce povinen neprodleně informovat Pronajímatele na telefonním čísle, uvedeném ve Smlouvě a dále Policii ČR. Při ztrátě či odcizení Předmětu nájmu uhradí Nájemce Pronajímateli cenu Předmětu nájmu uvedenou na Smlouvě.

Při poruše či poškození elektrokola je povinen Nájemce neprodleně kontaktovat Pronajímatele na telefonním čísle uvedeném ve Smlouvě. V této situaci má Nájemce možnost žádat pomoc Pronajímatele. Forma pomoci bude záviset na konkrétních okolnostech, na telefonické dohodě mezi Nájemcem a Pronajímatelem. Náklady spojené s pomocí hradí Nájemce. Při poruše zaviněné technickým stavem elektrokola platí, že Nájemce má právo refundaci části nájmu za dobu, kdy elektrokolo nemohl plnohodnotně využít.

Pronajímatel má právo použít kauci, na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči Nájemci.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou Předmětu nájmu do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení, pokud uhrazení plně nekryje složená kauce.

Pronajímatel neodpovídá za škody, které Nájemci či třetím osobám vzniknou užíváním Předmětu nájmu v rozporu s tímto Výpůjčním řádem, Smlouvou či v rozporu se zákonem, podzákonnými předpisy, či neopatrností, případně pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Zapůjčený Předmět nájmu je možno užívat pouze pro nekomerční účely.

Vrácení elektrokola, skončení smluvního vztahu

Nájemce je povinen vrátit Předmět nájmu v bezvadném stavu vždy namísto a v čase, které jsou ve Smlouvě sjednány. Plně funkční Předmět nájmu s běžným opotřebením, resp. běžným znečištěním je považováno za bezvadné. Nájemce není oprávněn provádět na Předmětu nájmu žádné změny, žádné konstrukční úpravy trvalého charakteru.

Při nedodržení doby nájmu (termínu vrácení Předmětu nájmu) je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci zvýšené nájemné za dobu, která přesáhla původní dobu pronájmu ve výši dle Smlouvy.